Disclaimer

Ik (Patrick Feiner) ben geen arts en kan als zodanig geen medische problemen diagnosticeren of behandelen. De inhoud van deze website is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan je arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als je vragen heeft over een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel het zoeken niet uit vanwege iets dat u op deze website hebt gelezen.

Uitleg

Patrick Feiner is geen arts en zal nooit de plaats innemen van medische- of zorg-professionals. Hij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Je wordt aangeraden te allen tijde om met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg je niet worden onthouden. Je dient nimmer medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met de behandelend arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Functionele Geneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen. Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren in de Functionele Geneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen. Het is algemene informatie en kan niet worden betrokken op één individueel persoon of één specifieke medische situatie. 

De informatie is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of informatie van medische professionals en/of zorg-verlenende instanties. Ook is het niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een zelfdiagnose. Indien je zonder verificatie of nader (medisch) advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet je dat voor eigen rekening en risico. Patrick Feiner aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

In het geval dat je het gebruik van (zelfzorg)-geneesmiddelen geadviseerd wordt, betreft het nooit een medisch advies. Je wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de arts, apotheker, drogist en/of therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

De getoonde informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter kan er niet gegarandeerd worden dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van de website. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden is uitgesloten.

E-mail 

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen. Je persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit zonder expliciete toestemming aan personen anders dan Patrick Feiner ter beschikking gesteld. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Patrick Feiner. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Patrick Feiner.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Patrick Feiner kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Patrick Feiner attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Scroll naar boven